XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Ocenianie online

1)     Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

2)     Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

3)     Informacje o ocenianiu bieżącym przekazywane będą poprzez classrooom.google.com i dziennik Vulcan.

4)     Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze  w dzienniku Vulcan.
Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.

5)     Nauczyciele poprzez classrooom.google.com będą prowadzić lekcje w formie :

a)     podania tematu i celu lekcji, 

b)     przekazania szczegółowych informacji o przebiegu lekcji czyli  o tym, co należy przeczytać z podręcznika z tego, z którego uczniowie korzystali w szkole, e-podręcznika lub innego wskazanego źródła,  które polecenia wykonać, w jakiej kolejności, jakie informacje umieścić w zeszycie do przedmiotu,

c)     wskazania zagadnień do odesłania do nauczyciela wraz z terminem realizacji,

d)     podania pracy domowej, o ile taka jest zaplanowana przez nauczyciela, wraz z terminem realizacji.

e)     podania informacji, który element lekcji podlega ocenie - o ile taki jest zaplanowany.

6)     Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

a)     wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki lub stanowią element materiałów na platformie Classroom, a następnie przesłanie ich do nauczyciela,

b)     wykonanie zadań na innych platformach edukacyjnych, zleconych przez nauczyciela,

c)     rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych i testów sprawdzających wiedzę na platformach edukacyjnych, zleconych przez nauczyciela.

7)     Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w innej formie w ustalonym przez nauczyciela terminie.

8)     Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

9)     Nie poprawia się ocen z kart pracy.

10) Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat lub napisaną przez inną osobę skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.

11) Każdy uczeń zobowiązany jest do regularnego odbioru wiadomości przekazywanych przez nauczycieli z poszczególnych przedmiotów, za pośrednictwem Classroom.

12) Uczniowie zobligowani są do pilnowania ustalonych terminów.

13) Nauczyciel jest zobowiązany w dzienniku zaznaczać w opisie oceny-ocenianie online.

14) Podczas oceniania należy pamiętać o stosowaniu przepisów prawa oświatowego i zapisów Statutu szkoły oraz WSO.

15) W przypadku problemów z dostępem do Internetu, uczeń informuje o tym nauczyciela przedmiotu, który w porozumieniu z uczniem ustala inny termin.

16) Uczeń, który ma problemy z dostępem do sprzętu, Internetu i nie może realizować kształcenia online, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wychowawcę lub dyrektora szkoły-np. drogą telefoniczną.

17) Uczniowie i rodzice informowani są o postępach w nauce młodzieży poprzez dziennik Vulcan.

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies