STRONA PROWADZONA PRZEZ OSOBY PRYWATNE - SYMPATYKÓW XXIII LO W ŁODZI. OFICJALNA STRONA SZKOŁY (BIP) DOSTĘPNA TUTAJ
   

Stypendia 2020

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice,

Przypominamy że rodziny znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej  mają możliwość skorzystania ze świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Świadczenie to stanowi formę pomocy materialnej!!!

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

  • Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
  • Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Miejsce złożenia wniosku.

  • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać  do 15 września danego roku.
  • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego  składają wnioski, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury,  94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102  I p.
  • Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

Wszystkie informacje na temat trybu przyjmowania wniosków i wysokości stypendiów na stronie: https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.)  wynosząca 528,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies