XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Życzenia

Szczegóły

Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Rodzicom i Uczniom

życzy dyrekcja wraz z pracownikami szkoły.

 

pisanki

 

Życzenia

Szczegóły

 

Od klasy 2RG:

 

Od Młodzieżowej Rady Szkoły:

Dni Tischnerowskie 2020

Szczegóły

Uwaga!Konkurs!

Szczegóły

Konkurs z okazji jubileuszu 75. rocznicy powstania XXIII LO  w Łodzi

Twoja i moja dwudziestka trójka – porozmawiajmy o naszym liceum

Zadaniem konkursowym jest przeprowadzenie i zarejestrowanie wywiadu z absolwentem XXIII Liceum. Wystarczy, że przeprowadzisz ciekawą rozmowę z absolwentem starszym od Ciebie co najmniej o 10 lat, utrwalisz ją,  zainteresujesz jury, a wartościowa nagroda może być Twoja.

Kategorie konkursowe:

  • wywiad prasowy
  • wywiad audio
  • wywiad wideo


Nadsyłanie prac konkursowych: do 4 grudnia 2020 r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Gala ogłoszenia wyników 17-22 grudnia 2020 r.

Nagroda główna o wartości 400 zł. Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone ze znanych absolwentów XXIII LO. 

Do pobrania:

Grupa wsparcia

Szczegóły

Stypendia 2020

Szczegóły

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice,

Przypominamy że rodziny znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej  mają możliwość skorzystania ze świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Świadczenie to stanowi formę pomocy materialnej!!!

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

  • Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
  • Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Miejsce złożenia wniosku.

  • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać  do 15 września danego roku.
  • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego  składają wnioski, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury,  94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p. 102  I p.
  • Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

Wszystkie informacje na temat trybu przyjmowania wniosków i wysokości stypendiów na stronie: https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.)  wynosząca 528,00 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Rozpoczęcie roku 2020/2021

Szczegóły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym 1 września 2020 r.

UWAGA! Uczniowie klas pierwszych są proszeni o przyjście z własnym długopisem.

Uczniowie proszeni są o zdezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły, zachowanie dystansu i przebywanie w maseczkach na terenie szkoły poza wyznaczoną pracownią. Prosimy nie nosić maseczek z zaworem oddechowym.

Odbiór świadectw maturalnych

Szczegóły

Odbiór wyników egzaminu maturalnego odbędzie się 11 sierpnia 2020 r., w sekretariacie szkoły, wg harmonogramu:

godz. 11-12 - absolwenci klasy 3E

godz. 12-13 - absolwenci klasy 3R

godz. 13-14 - absolwenci klasy 3M

godz. 14-15 - absolwenci z lat ubiegłych

Przypominamy o reżimie sanitarnym - na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos. Świadectwo może odebrać osobiście absolwent po okazaniu dokumentu tożsamości lub osoba z pisemnym upoważnieniem.

Rozdanie świadectw

Szczegóły

 

Rozdanie świadectw odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2020 r. w rygorze epidemiologicznym tzn.
- dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
- konieczności noszenia na terenie szkoły maseczki / przyłbicy.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i radą rodziców (w
sekretariacie) oraz oddaniu wypożyczonych strojów sportowych.

 

Harmonogram:

godz. 9:00 - klasy: 1R i 1E

godz. 9:30 - klasy: 1M i 1S

godz. 10:00 - klasy: 1RG i 1MG

godz. 10:30 - klasy: 1EG i 1SG

godz. 11:00 - klasy: 2EP, 2MD, 2RP

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szczegóły

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi informuje, że 8, 9, 10, 12 czerwca 2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Wejście na egzamin maturalny

Szczegóły

Osoby, które zdają maturę w czerwcu 2020 wchodzą na teren szkoły:
- wejściem głównym
- wejściem od strony al. Piłsudskiego (przez dużą salę gimnastyczną)
- wejściem przez małą salę gimnastyczną od strony boiska.

Listy osób przypisanych do poszczególnych wejść będą dostępne na platformie Classroom w klasie "lekcja wychowawcza" lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 42 6745872 w godzinach 8.00-15.00.

Absolwenci będą wpuszczani na teren szkoły od godziny 8.15 (sesja poranna - egzamin zaczyna się o 9.00, należy przyjść odpowiednio wcześniej) i od godziny 13.15 (sesja popołudniowa - egzamin zaczyna się o 14.00, należy przyjść odpowiednio wcześniej).

Szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy się zaopatrzyć w butelkę wody.

Zasady na egzaminach maturalnych

Szczegóły

Absolwenci zdający maturę muszą przestrzegać następujących zasad:

- zdający maturę musi mieć własną maseczkę zakrywającą usta i nos, komplet przyborów koniecznych na egzaminie, dokument tożsamości;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba z zasłoniętymi maseczką nosem i ustami;
- po wejściu na teren szkoły mierzona jest temperatura przy użyciu bezdotykowego termometru na podczerwień;
- na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
- osoby z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlące, kichające nie będą wpuszczane na teren szkoły;
- na teren szkoły nie może wejść osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
- czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
- zabronione jest wnoszenie na teren szkoły zbędnych rzeczy – maskotek, książek, telefonów itp.

Drodzy Maturzyści!
Bardzo Was prosimy, abyście po maturze nie gromadzili się w okolicach szkoły a wrażeniami podzielili się za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych :)

Życzymy Wam połamania piór i pięknie napisanych matur.

Panie Dyrektorki, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły

Harmonogram konsultacji

Szczegóły

Harmonogram matur 2020

Szczegóły

Pogadajmy o studiach

Szczegóły

W imieniu stowarzyszenia Studia Na Horyzoncie zapraszamy uczniów szkoły na platformę pogadajmyostudiach.pl, w ramach której będą oni mogli porozmawiać o studiach z przedstawicielami ponad stu polskich uczelni. Celem jest pomoc licealistom w świadomym wyborze ścieżki akademickiej i zawodowej. 

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies