Stypendia szkolne

Szczegóły

Szanowni Rodzice,

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

 

Procedura udzielania stypendium szkolnego

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł, a od 1 października 2018 r. – 528 zł.

Miejsce złożenia wniosku

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami prosimy składać u pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

WNIOSEK do pobrania na stronie https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies