XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Informacja Sanepidu

Szczegóły

Strona internetowa: gov.pl/szczepimysie

Informacje o szczepionce - https://fb.watch/2_u1NWj68t/

Film- szczepienia -https://fb.watch/2_ufds5GpG/

Informacje na temat szczepień - https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Film- prof. Anna Piekarska  -https://www.youtube.com/watch?v=_SHl-ag2D_s&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3QBYV7v_iw1b_Rw4dSAbS_LO3IQgKAF0UBzF9TLmR823XMX9vx5SKr5hg

Komunikat ws. zdalnego nauczania

Szczegóły

Regulamin biblioteki (pandemia)

Szczegóły
 1. Biblioteka szkolna jest otwarta w ustalonych godzinach.
 2. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.
 3. Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do biblioteki.
 4. Książki podawane są przez tylko przez nauczyciela - bibliotekarza.
 5. Książki oddane przez uczniów lub pracowników szkoły podlegają dwudniowej kwarantannie. Przechowywane są wówczas na oddzielnym stole.
 6. Z czytelni jednocześnie mogą korzystać maksymalnie dwie osoby.
 7. Osoby korzystające z czytelni zajmują co drugi stolik.
 8. Uczniowie lub pracownicy przebywający w bibliotece korzystają z własnych przyborów (np. długopisy).

Zasady higieny i dezynfekcji

Szczegóły
 1. Przy wejściu do szkoły i budynku warsztatów szkolnych umieszczone są płyny dezynfekujące do rąk.
 2. Wszyscy wchodzący do budynków zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 4. Osoby z zewnątrz zobowiązane są zakrywania ust i nosa na terenie szkoły, a także poruszania się tylko w wyznaczonych obszarach.
 5. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w widocznych miejscach umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Urządzenia sanitarno-higieniczne czyszczone są na bieżąco, z użyciem środków dezynfekujących.
 8. Personel obsługi codziennie dokonuje prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klamek, włączników, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi ściśle przestrzegają zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
 10. Za monitorowanie i kontrolę prowadzonych prac porządkowych odpowiedzialna jest referent ds. gospodarczych.

List do rodziców

Szczegóły

Pomiar temperatury

Szczegóły

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, wskazujących na chorobę zakaźną, u ucznia może zostać przeprowadzony pomiar temperatury ciała. Czynność ta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego podstawę prawną stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 9 ust. 2 lit. i ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO);
 • art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r.;
 • § 3 pkt 7 Regulaminu funkcjonowania XXIII LO w Łodzi w czasie epidemii.

Celem przetwarzania danych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Informujemy, że w przypadku dokonania pomiaru jego wyniki nie będą utrwalane, gromadzone ani udostępniane. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, tel. 514128920.

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Szczegóły

Zasady ogólne

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Kategorycznie zabrania się przychodzenia uczniów tylko na prace klasowe. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szkoły po umówieniu wizyty telefonicznie. Stała komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefonicznie.

Uczeń/pracownik u którego zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie skierowany do gabinetu pielęgniarki, gdzie wdrożone zostaną procedury ustalone przez NFZ ewentualnie skierowany zostanie do izolatorium na parterze szkoły (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący). Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu). Uczniowie z alergią objawiającą się kichaniem, kaszlem, katarem, łzawieniem oczu powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stwierdzonej alergii.

Szkoła pomimo starań nie ma możliwości takiego organizowania zajęć edukacyjnych, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zakrywać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych pozostają w maseczkach zakrywających usta i nos bez zaworu wydechowego.

Uczniowie będą przebywać w jednej sali lekcyjnej podczas lekcji prowadzonych dla całego zespołu klasowego. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych w grupach – języki obce, informatyka, chemia, wychowanie fizyczne. W czasie przerw uczniowie mogą pozostawać w klasach, spożywać posiłki, korzystać z telefonów itp. [tekst przekreślony obowiązywał w dn. 1-12 września 2020 r.; od 13.09.2020, decyzją Rady Pedagogicznej, został wykreślony z regulaminu] Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej szafce. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą się odbywały także w miarę możności na świeżym powietrzu (w zależności od pogody). Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniego obuwia, kurtki, bluzy. Podczas korzystania z szatni po zakończeniu zajęć uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce środkiem do dezynfekcji rąk po wyjściu z szatni.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach ustali nauczyciel bibliotekarz. Zasady będą umieszczone na drzwiach biblioteki.

Pielęgniarka szkolna we współpracy z dyrektorem szkoły ustali zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje dostępne będą w sekretariacie i tablicach ogłoszeń. Na czas zagrożenia epidemicznego zawiesza się możliwość wychodzenia z budynku szkoły.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane po każdych zajęciach zespołu klasowego.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Codzienne prace porządkowe obejmują ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości: sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne, szatnię, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
 • Po każdej przerwie należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, poddany zostanie sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie).
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W przypadku pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Organu Prowadzącego – UMŁ dotyczącej zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczanie będzie odbywało się zdalnie poprzez platformy edukacyjne i Office 365. Plan zajęć zdalnych podany zostanie w dzienniku elektronicznym.

 

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies