XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Szczegóły

Zasady ogólne

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Kategorycznie zabrania się przychodzenia uczniów tylko na prace klasowe. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szkoły po umówieniu wizyty telefonicznie. Stała komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefonicznie.

Uczeń/pracownik u którego zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie skierowany do gabinetu pielęgniarki, gdzie wdrożone zostaną procedury ustalone przez NFZ ewentualnie skierowany zostanie do izolatorium na parterze szkoły (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący). Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu). Uczniowie z alergią objawiającą się kichaniem, kaszlem, katarem, łzawieniem oczu powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stwierdzonej alergii.

Szkoła pomimo starań nie ma możliwości takiego organizowania zajęć edukacyjnych, aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zakrywać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych pozostają w maseczkach zakrywających usta i nos bez zaworu wydechowego.

Uczniowie będą przebywać w jednej sali lekcyjnej podczas lekcji prowadzonych dla całego zespołu klasowego. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych w grupach – języki obce, informatyka, chemia, wychowanie fizyczne. W czasie przerw uczniowie mogą pozostawać w klasach, spożywać posiłki, korzystać z telefonów itp. [tekst przekreślony obowiązywał w dn. 1-12 września 2020 r.; od 13.09.2020, decyzją Rady Pedagogicznej, został wykreślony z regulaminu] Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej szafce. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Zajęcia z wychowania fizycznego będą się odbywały także w miarę możności na świeżym powietrzu (w zależności od pogody). Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniego obuwia, kurtki, bluzy. Podczas korzystania z szatni po zakończeniu zajęć uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce środkiem do dezynfekcji rąk po wyjściu z szatni.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach ustali nauczyciel bibliotekarz. Zasady będą umieszczone na drzwiach biblioteki.

Pielęgniarka szkolna we współpracy z dyrektorem szkoły ustali zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje dostępne będą w sekretariacie i tablicach ogłoszeń. Na czas zagrożenia epidemicznego zawiesza się możliwość wychodzenia z budynku szkoły.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane po każdych zajęciach zespołu klasowego.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Codzienne prace porządkowe obejmują ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości: sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne, szatnię, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
 • Po każdej przerwie należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, poddany zostanie sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie).
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W przypadku pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Organu Prowadzącego – UMŁ dotyczącej zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczanie będzie odbywało się zdalnie poprzez platformy edukacyjne i Office 365. Plan zajęć zdalnych podany zostanie w dzienniku elektronicznym.

 

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies