XXIII Liceum Ogólnokształcące to szkoła wielu kultur


NABÓR 2021 - WEJDŹ TUTAJ

   

Historia szkoły - Rozdział VI

Szczegóły

 

ROZDZIAŁ VI. Pod patronatem ks. prof. Józefa Tischnera. 2005 do dziś

Każdy dzień to nowi ludzie
Nowi przyjaciele,
Zwieńczeniem kilkuletnich poszukiwań nowej tożsamości szkoły było przyjęcie w sześćdziesiątym, jubileuszowym roku istnienia imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Uczniowie i nauczyciele sami w referendum zdecydowali w październiku 2004 o wyborze Józefa Tischnera. Konkurenci byli mocni. Wśród nich Wojciech Jerzy Haas – reżyser, wykładowca łódzkiej PWSTiF. Kilka dni po referendum wybór zaakceptowała Rada XXIII LO. Uzupełnienie nazwy szkoły imieniem patrona dokonało się uchwałą Rady Miasta z 23 marca 2005r.
Od tego czasu przed społecznością naszej szkoły otworzyły się nowe horyzonty i pojawili nowi przyjaciele. Weszliśmy do powiększającej się Rodziny Szkół Tischnerowskich (http://www.tischner.info.pl/szkoly.html) wymieniających doświadczenia i zbliżających do siebie młodzież szkolną z różnych zakątków Polski. Udział uczniów w spotkaniach z kontynuatorami dzieła patrona, w Rajdach Tischnerowskich, w konkursach związanych z życiem i twórczością Józefa Tischnera stał się istotną częścią życia szkoły.
Źródłem naszej radości były od tej pory kontakty z braćmi patrona P. Marianem Tischnerem i P. Kazimierzem Tischnerem. W szczególności Kazimierz Tischner, traktowany jak „ojciec” rodziny szkół, został naszym serdecznym przyjacielem i ukochanym opiekunem.
Od tego czasu mogliśmy pochwalić się również nowym hymnem szkoły – wspólnym Hymnem Rodziny Szkół Tischnerowskich.

Pod Turbaczem ma początek
Nasza Szkół Rodzina.
Tam w muzyce wiatru w bukach
Jest nasza dziedzina.

Tak jak chodził Ksiądz Profesor
stromymi ścieżkami,
Tak idziemy i my dzisiaj,
bo jego śladami. (bis)

I uczymy się od Niego
słuchać głosów świata:
czy to w górach, czy to w mieście,
przez zimy i lata.

I uczymy się miłości
Do Boga i ludzi
By choć jeden człowiek dzisiaj
Radość w sobie wzbudził. (bis)

Każdy dzień to nowe niebo
schodzące na ziemię
w słońcu, w śniegu, w kroplach deszczu,
w uśmiechu i w śpiewie.

Każdy dzień to nowi ludzie
Nowi przyjaciele,
Aby wśród nas miłość rosła
Nie potrzeba wiele. (bis)
Jednym z trwałych owoców współpracy w rodzinie szkół jest cyklicznie organizowany przez nasze liceum Ogólnopolski Konkurs Filozoficzno-Oratorski Na Ścieżkach Życia – Tischnerowskie Drogowskazy. Listopadowe finały konkursu, rozgrywane w naszej placówce podczas Święta Szkoły, budzą wielkie zainteresowanie uczestników z całej Polski. Obok zmagań finalistów prezentujących swe oratorskie popisy jest on okazją do spotkań z naukowcami –kontynuatorami pracy Józefa Tischnera, Członkami Stowarzyszenia Drogami Tischnera, przyjaciółmi i sympatykami szkoły oraz ukochanym Kazimierzem Tischnerem, który nigdy nie odrzucił naszego zaproszenia z tej okazji. W 2014 roku odbyła się VIII edycja konkursu. Edycja pamiętna dla nas, gdyż po raz drugi w zmaganiach konkursowych triumfowała uczennica naszej szkoły. Była nią Aleksandra Tietz z kl. IIIG. Poprzednio taką radość mogliśmy przeżyć w 2011 roku gdy zwyciężczynią zastała Natalia Bogdan z kl. IIIB.
Organizacja i popularyzacja konkursu „Tischnerowskie Drogowskazy” jest niepodważalną zasługą : Ewy Sztombki i Ewy Kowalskiej alias Kowalszczanka. Pierwsza jest nauczycielką j. polskiego, edukacji filozoficznej i wiedzy o kulturze oraz doradcą metodycznym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, druga nauczycielką j. polskiego i szkolnym koordynatorem współpracy w ramach Rodziny Szkół Tischnerowskich, miłośniczką wszystkiego co z Tischnerem związane i przyjaciółką wszystkich bliskich patrona. Sukcesy konkursowe nasi uczniowie potrafią odnosić nie tylko na własnym terenie, gdzie łatwo narazić się na zarzut iż „gospodarzom pomagają ściany”. Świadczą o tym osiągnięcia Klaudii Arkuszewskiej, Natalii Misiak czy Michaliny Pałczyńskiej z lat 2011 –2015. Uczennice te zajmowały czołowe miejsca w konkursach organizowanych przez rodzinę szkół tischnerowskich. Skuteczne przygotowanie dziewcząt do konkursów było zasługą Kowalszczanki czyli Ewy Kowalskiej.
W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku obok klas o profilu europejskim coraz popularniejsze stawały się wśród kandydatów i uczniów naszego liceum klasy profilowane w kierunkach politechnicznych. Kontynuowaliśmy współpracę z wydziałami politechniki organizującymi specjalne zajęcia dla licealistów. Nawiązaliśmy także współpracę z Łódzkim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym którego byliśmy stałymi gośćmi. Jeszcze większą dynamikę wzrostu popularności wykazała biologia. Liczba uczniów zainteresowanych rozszerzeniem nauczania tego przedmiotu utrzymuje się do dziś na niezmiennie najwyższym poziomie. Obok praktycznych korzyści jakie przynosi znajomość biologii na popularność tego przedmiotu wpływał jednak urok osobisty nauczycielki Katarzyny Osuchowskiej, najbardziej lubianej przez uczniów w owym czasie.
Spadało zainteresowanie uczniów rozszerzeniem przedmiotów z zakresu nauk społecznych za wyjątkiem wiedzy o społeczeństwie której z wdziękiem nauczała Patrycja Tylak Prochowska, inspirując przy tym uczniów do udziału w szeregu akcji i przedsięwzięć wykraczających poza mury naszej szkoły. W roku 2010 do finału konkursu historycznego „Wschodnie Kresy Dawnej Rzeczypospolitej” zakwalifikowały się aż dwa zespoły uczniowskie z XXIII LO. Żadna inna szkoła uczestnicząca wówczas w tym finale nie była tak licznie reprezentowana. Przygotowywani przez Jacka Malinowskiego uczniowie to Anna Pękala, Joanna Ścieszko, Marcin Bartoszek, Kamil Frankowski,
Czarne chmury 2012-2015 - Niż idzie!

Niekorzystne zjawiska demograficzne, nasilające się w całym kraju od początku nowego tysiąclecia, najpierw stały się troską szkół podstawowych. Zmniejszająca się liczba urodzin dzieci to, po kilku latach, mniej uczniów w podstawówkach ,po trzech latach, w gimnazjach a po kolejnych trzech w szkołach ponadgimnazjalnych. Zatłoczone i gwarne dotąd budynki szkolne zaczęły pustoszeć.
Nie od razu doświadczyliśmy zmniejszenia ilości kandydatów do szkoły.
Jeszcze w latach 2008- 2011 uczyło się w jednym poziomie nawet do sześciu oddziałów. Standardem były cztery klasy w poziomie. Łączna liczba uczniów przekraczała 300. Pomimo zmartwienia nadchodzącym niżem demograficznym współpracowało nam się z rodzicami i uczniami bardzo dobrze i nic nie zapowiadało nadchodzących dramatycznych wydarzeń.
Kumulacja niekorzystnych zjawisk i czynników zewnętrznych rozpoczęła się z początkiem 2013 . W lutym Rada Miasta podjęła, na wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, uchwałę o przystąpieniu do likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego. Zamiarem było zaprzestanie przez szkołę naboru nowych uczniów do klas pierwszych i zakończenie działalności z końcem roku szkolnego 2014/2015. Uchwała podjęta wbrew opinii Kuratora Oświaty i bez zachowania odpowiednich procedur została po kilku miesiącach zakwestionowana przez Wojewodę Łódzkiego P. Jolantę Chełmińską i uznana za nieważną. Jednak konsekwencje tej niezgodnej z prawem decyzji dotknęły nas zmieniając całą szkolną rzeczywistość.
Pomimo odstąpienia od zamiaru likwidacji placówki w elektronicznym systemie rekrutacji, administrowanym przez UMŁ, kandydatów do szkoły witał, na ekranie komputera, niezgodny z prawdą komunikat o „wygaszeniu” XXIII LO. Jednolity dla łódzkich szkół system naboru elektronicznego wraz z nieprawdziwym komunikatem był jedną z okoliczności kształtujących warunki funkcjonowania szkoły. Kolejną były narzucane, już od kilku lat, administracyjne limity nowoutworzonych oddziałów. Przy czym w roku 2012/2013 były to tylko dwie klasy pierwsze. Według zamiarów Rady Miejskiej, w roku 2013 nie miał być przyjęty do XXIII LO ani jeden uczeń.

Na początku roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęły się w Łodzi remonty ciągów komunikacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Była to kolejna okoliczność kształtująca byt naszej szkoły w tym okresie. Stopniowo odcinani byliśmy od obszarów, z których pochodzili kandydaci zainteresowani nauką w naszej placówce. Niewielkim pocieszeniem jest obserwacja, że nie nas jedynych dotknęło to zjawisko.
Zaczęło się od zamknięcia odcinka torów do stacji kolejowej Łódź Niciarniana. Zamknięcia utrudniającego dojazd części uczniów z gmin położonych na wschodnich obrzeżach Łodzi. Z kolei długotrwałe zamknięcie trasy „W-Z” (al. Mickiewicza , al. Piłsudskiego) na odcinku do ul. Kilińskiego utrudniło dojazd z zachodnich rejonów Łodzi. Rok później zamknięto całkowicie komunikację tramwajową na całej długości al. Piłsudskiego i ul. Rokicińskiej znakomicie utrudniając dojazd zarówno od wschodu jak i od zachodu. Zjawisko to miało charakter narastający. Coraz więcej kierunków zamykano lub ruch na nich był znacznie utrudniony przy czym nie następowała poprawa na odcinkach wyłączonych z ruchu wcześniej. Zimą 2015 roku zamknięty został przejazd w kierunku wschód – zachód na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Śmigłego – Rydza. Komunikacyjny Armagedon przeniósł się więc w najbliższe sąsiedztwo szkoły a katastrofy dopełniło zamknięcie przejazdu, położoną obok ul. Niciarnianą od strony Stoków i Zarzewa.

XXIII LO, jak jeszcze nigdy w swojej historii, znalazło się w sytuacji zagrażającej jego istnieniu. Nauczyciele, rodzice, uczniowie i sympatycy – cała społeczność szkoły podjęła bezprecedensowy wysiłek jej ratowania. Wsparł nas Kazimierz Tischner apelując, do radnych na sesji Rady Miejskiej w Łodzi, o zachowanie szkoły. Znaleźliśmy także poparcie grupy radnych skupionych w klubie Łódź 2020 w tym Pani Wiesławy Zewald. Nauczyciele XXIII LO podczas odwiedzin sesji Rady Miejskiej oraz Komisji Edukacji przez wiele miesięcy argumentowali bezzasadność utrzymywanych ograniczeń w naborze uczniów. Pomimo wyjątkowo niesprzyjających okoliczności utworzyliśmy klasę pierwszą.
Największymi bohaterami tych lat są uczniowie, który pomimo wszystko zdecydowali się wybrać edukację w naszej szkole i stali się motorem napędowym jej rozwoju. We wrześniu 2013 roku naukę rozpoczęli uczniowie ówczesnej klasy IB, której wychowawczynią był P. Aneta Unisławska. Byli jedyną klasą pierwszą potem jedyna drugą i wreszcie jedyną trzecią. Grupa niezwykłych młodych ludzi, którzy z nieporadnych i rozbrykanych „pierwszaczków” dorośli do roli szkolnych liderów, organizatorów wspólnych przedsięwzięć i eventów, aktywnych członków Młodzieżowej Rady Miasta. Z tej nielicznej klasy, obok przodowników takich jak Anna Olbrych czy Kamil Krystecki, wyłonili się kolejni uczniowie z rosnącymi aspiracjami naukowymi i społecznymi. W momencie publikacji tej historii są oni uczniami kl. III B. „Dwudziestu Wspaniałych” – którzy nie mają się kim wyręczyć – bo nie ma nikogo innego w klasach trzecich.

Jednym z ważniejszych czynników integrujących uczniów starszych i młodszych klas w l. 2013-2015 było wspólne przygotowanie dorocznego przedstawienia szkolnych jasełek. Duchem sprawczym przedsięwzięcia organizowanego z rozmachem porównywalnym z produkcją „Titanica” był „Księciunio” czyli ksiądz katecheta Maksymilian Pyzik. To wokół niego gromadziła się masa krytyczna wyłaniająca coraz to nowe talenty aktorskie, scenograficzne, reżyserskie … słowem wszelakie.

Reforma reformy. Nasze podwórko

Reforma podstawy programowej wdrażana w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 roku wpłynęła decydująco na sposób organizacji nauki we wszystkich placówkach. Ujmując rzecz obrazowo programy nauczania przewidywały istnienie w liceum dwóch szkół: jedna to klasy pierwsze będące dalszym ciągiem gimnazjum – tylko w innym miejscu, druga to kasy drugie i trzecie mające być kontynuacją nauki w liceum. Cykl ten rozpoczęli uczniowie dwóch klas których wychowawcami zostali Ewa Kowalska i Arkadiusz Gawełek. 

Programowe ograniczenie wymiaru godzin nauczania niektórych przedmiotów oraz szerokie możliwości wyboru przedmiotów rozszerzonych obok jasnych stron miały i ciemne. Wpłynęły m.in. dodatkowo na uszczuplenie składu Rady Pedagogicznej. Coraz więcej nauczycieli uczyło i uczy w niepełnym wymiarze godzin, poświęcając część swojego czasu na pracę w innych placówkach. Dla innych zaś praca w XXIII LO jest zajęciem uzupełniającym.
W latach 2003-2015 zaszły najpoważniejsze w historii szkoły zmiany w składzie kadry nauczycielskiej. Były to lata w których witaliśmy nowe koleżanki i kolegów. Niektórych na krótko innych na dłużej. W powyższym tekście wymienieni zostali już nauczyciele którzy związali się z naszą szkołą w tym okresie i trwale zapisali w pamięci.
Radość przeplatana z troskami, słodko gorzki smak tych lat uwypukla skala pożegnań w gronie pedagogicznym. Spośród nauczycieli długotrwale związanych z placówką, którzy w tych latach odeszli na emeryturę lub szukać nowego miejsca zatrudnienia wspomnieć możemy Bogmiłę Miodyńską Kowalczyk związaną z XXIII LO przez całą swą karierę zawodową, Lucynę Wiśniewską, Jadwigę Stempień, Annę Rakowską, Eugenię Kowalską, Annę Szamałek, Agnieszkę Śmietańską, Aleksandrę Wiśniewską, Romanę Dombrowską, Wandę Okoń, Bogdana Barańskiego, Zbigniewa Małkiewicza, Jarosława Cielebona, Wojciecha Kubiaka.

 

Wraz z końcem roku szkolnego 2013/2014 zakończyła się przeszło dziesięcioletnia epoka w życiu szkoły. Misję kierowania XXIII LO zakończyła P. dyrektor Jolanta Swiryd. Pani Jolanta, uhonorowana tytułem profesora oświaty, zalicza się do grona dyrektorów wykonujących swe obowiązki najdłużej w historii szkoły.
W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora w 2014 r. funkcję tę objęła P. Barbara Makowska, nauczycielka matematyki i fizyki.
Rok 2014/2015 to rok nauki dwóch klas trzecich, jednej klasy drugiej i dwóch klas pierwszych. Nowość w organizacji klas pierwszych to podział na grupy o czterech profilach: ratownictwa medycznego, biznesowym, językowym i medialnym.
To właśnie uczniowie tych klas :IRJ, IAB, II B wraz z dyrektor B. Makowską i nauczycielami zamknęli pierwsze i rozpoczęli drugie siedemdziesięciolecie istnienia XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Rada Pedagogiczna 2014/2015

Barbara Makowska dyrektor, matematyka, fizyka
Anna Przybył j. polski, biblioteka szkolna
Ewa Kowalska j. polski
Ewa Sztombka j. polski, wok, edukacja filozoficzna
Katarzyna Osuchowska biologia, edb
Arkadiusz Gawełek infromatyka
Aneta Unisławska j. francuski, j. włoski
Joanna Siutkowaka j. angielski, j. włoski
Patrycja Tylak Prochowska wos, historia
Zofia Warzyńska Bartczak pedagog szkolny
Monika Woźniak w.f.
Urszula Polit chemia
Zofia Hylewska wf.
Krzysztof Grzelak geografia
Karolina Duńska matematyka
Ewa Boczkowska matematyka
Jacek Malinowski pan odwszystkiego naraz
Maksymilian Pyzik religia
Iwona Przyłuska j. angielski
Halina Białas j.rosyjski
Anna Dukalska j. niemiecki
Szymon Iwanowski etyka
Dorota Stachowiak matematyka


Zebrał. Wyłowił z pamięci świadków i swojej oraz zanotował Jacek Malinowski 2005/2015

 

 

 

   

Filmy  

   
© Sympatycy XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies