Stypendia 2019/2020

Szczegóły

Szanowni Rodzice, w związku z podjęciem w dniu 5 czerwca 2019 roku przez Radę Miejską w Łodzi Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi” poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat ubiegania się o stypendia szkolne dla uczniów.

Zasady przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów

  • Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
  • Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi.

Miejsce złożenia wniosku.

  • Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać od 01 września do 16 września 2019 roku w siedzibie Wydziału Edukacji Departament Pracy Edukacji i Sportu UMŁ przy ul. Krzemienieckiej 2b w pokoju 102 w godzinach pracy urzędu
  • Nowy druk wniosku W roku szkolnym 2019/20 obowiązuje nowy druk wniosku o przyznania pomocy materialnej. Jeśli rodzic ubiega się o przyznanie pomocy dla więcej niż jednego ucznia wypełnia jeden wniosek dla wszystkich dzieci zamieszkujących w danej rodzinie. Druk wniosku nie wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły, czy uczeń pobiera naukę w danej placówce.
  • Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi znajdą się po 15 sierpnia 2019 roku na stronach UMŁ: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Kryterium dochodowe.

  • Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  • Na terenie miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych.
  • Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
   

   

Filmy  

   
© XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; korzystając z witryny akceptujesz politykę cookies